Logo der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

TRuDI-Version 1.6.11

 

Windows (Installation):

Initiates file downloadTRuDI-Setup-1.6.11-x86_64.exe

SHA-256-Hashcode:
7d62744d8558c1ebbdde2b793a43724813239f30de696977042cf3c8c927d4ce

 


 

Windows (Direktstart der Anwendung)

Initiates file downloadTRuDI 1.6.11.exe

SHA-256-Hashcode:
5c6905be4809fb664695897f056ac5cb924b2d7f97365fd1208a208265a10ae9

 


 

Linux (DEB-Installationspaket)


Initiates file downloadTRuDI_1.6.11_amd64.deb

SHA-256-Hashcode:
440d277c926b4cca1ee76890da350b3e2d6feb7029231951fdbcea3970b50606

 


 

Live-Medium:


Initiates file downloadTRuDI_1.6.11_live.iso

SHA-256-Hashcode:
9f74680f96deb82f6fadb369022ca1ac2cc8a6fe053df4fae62098ba640da971

 


 

Download Handbuch:


Initiates file downloadHandbuch zu TRuDI Version 1.6.11.pdf

SHA-256-Hashcode:
f9a0f56178942c22f6175b89a0e8b342b19720d94323d38ca47c72fb6abd23da