Logo of the Physikalisch-Technische Bundesanstalt

TRuDI-Version 1.5.1

Download für Windows:

Initiates file downloadTRuDI-Setup-1.5.1-x86_64.exe

SHA-256-Hashcode der ED70CC54398AAE4E7396CCA59D984933EC50C771C80CE781ACD001948184FD27

Initiates file downloadTRuDI-Setup-1.5.1-x86_32.exe

SHA-256-Hashcode der Installationsdatei:
8EDF4AEE943D15F80069631DD3547468FC4D086CE1A8292D3D7B2CC06A145166

Download für Linux:

Initiates file downloadTRuDI-1.5.1-x86_64.AppImage

SHA-256-Hashcode der Installationsdatei:
8A9735096F834B037C87E6A5B9DC9E12A8D6F71F773F5F5443F08A0F4530F776

Download Live-Medium:

Initiates file downloadTRuDI_1.5.1_live.iso

SHA-256-Hashcode:
1F866EF5264BF5C2B609D14789D1591EC769D28D3C8A1B71FD3E073EA16ACA0D

 

Download Handbuch:

Handbuch zu TRuDI Version 1.5.1.pdf

SHA-256-Hashcode:
07EA90CC371341CB00F80661EC835606025D98A4EC068BA58102CC58014E5922