Logo PTB

Radiometrische Rückführung der Fluorometrie

Selected literature

J. Hollandt, D. Taubert, J. Seidel, U. Resch-Genger, A. Gugg-Helminger, D. Pfeifer, C. Monte, W. Pilz: Traceability in fluorometry - Part I: Physical standards; Journal of Fluorescence 15 301-313 (2004)

U. Resch-Genger, D. Pfeifer, C. Monte, W. Pilz, A. Hoffmann, M. Spieles, K. Rurack, J. Hollandt, D. Taubert, B. Schönenberger, P. Nording: Traceability in fluorometry - Part II: Spectral fluorescence standards, Journal of Fluorescence 15 315-336 (2004)